Nederlandse ambassade in Paramaribo, Suriname

Waar en hoe vraag ik een Schengenvisum aan?

Wanneer u een Schengenvisum nodig heeft, moet u uw aanvraag in de regel indienen bij de ambassade of het consulaat van de Schengenstaat die u wilt bezoeken.

Meer dan 1 Schengenstaat bezoeken

Wilt u meerdere Schengenstaten bezoeken? Dien dan uw aanvraag in bij de ambassade of het consulaat van de Schengenstaat die uw hoofdbestemming is.

Bent u van plan in elk van de Schengenstaten even lang te verblijven? Dien dan uw aanvraag in bij de ambassade of het consulaat van de Schengenstaat waar u het eerst arriveert.

Bezoek aan Nederland

Is Nederland uw hoofdbestemming dan moet u uw aanvraag indienen bij een Nederlandse ambassade of Nederlands consulaat.

In de regel moet u uw aanvraag indienen bij de Nederlandse ambassade of het Nederlands consulaat in het land waar u rechtmatig verblijft.

Indien er geen Nederlandse ambassade of Nederlands consulaat is in het land waar u rechtmatig verblijft, dan kunt u uw aanvraag indienen bij de ambassade of het consulaat van een andere Schengenstaat. Bekijk bij welke ambassade of consulaat u uw aanvraag moet indienen.

Indien er geen Nederlandse ambassade of Nederlands consulaat is en er met de ambassade of het consulaat van een andere Schengenstaat geen afspraken over visumvertegenwoordiging zijn gemaakt, moet u uw aanvraag indienen bij de Nederlandse ambassade of een Nederlands consulaat in een nabijgelegen land.

Aanvragen van een Schengenvisum

Een aanvraag voor een Schengenvisum moet ten minste 15 werkdagen voor het voorgenomen bezoek worden ingediend. Een aanvraag mag in de regel uitsluitend binnen 3 maanden voor vertrek worden ingediend.

Benodigde documenten

Indien u een Schengenvisum wilt aanvragen moet u:

  • Een paspoort of ander reisdocument overleggen met ten minste 2 blanco pagina's. Het paspoort of reisdocument moet in de afgelopen 10 jaar zijn afgegeven. Het moet nog minimaal drie maanden na de datum waarop u het Schengengebied wilt verlaten geldig zijn.
  • Een volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier inleveren.

    Elk persoon die op uw reisdocument meereist moet een eigen aanvraagformulier inleveren. Formulieren voor kinderen jonger dan 18 jaar moeten door een ouder of voogd zijn ondertekend.
     
  • Een foto inleveren die aan de Nederlandse vereisten voldoet.
  • Vingerafdrukken laten afnemen in de landen waar men met het Visuminformatiesysteem werkt. De vingerafdrukken worden afgenomen wanneer u uw aanvraag indient. Bepaalde categorieën aanvragers, zoals kinderen jonger dan 12 jaar, zijn vrijgesteld van dit vereiste.
  • Leges betalen wanneer u uw aanvraag indient.
  • Een vergoeding betalen wanneer u uw aanvraag indient bij het kantoor van een externe dienstverlener.

 

Meer informatie over de ondersteunende documenten die nodig zijn om uw aanvraag van een Schengenvisum te beoordelen, vindt u via de link 'Dien uw aanvraag in' aan de rechterzijde van deze pagina.

Behandeling aanvraag

Doorgaans wordt er binnen 15 kalenderdagen over uw aanvraag beslist.

In sommige gevallen kan deze termijn tot 30 dagen worden verlengd. In uitzonderlijke gevallen kan het 60 dagen duren, bijvoorbeeld wanneer er een gedetailleerdere beoordeling van uw aanvraag en/of aanvullende documenten nodig zijn.

Sommige Schengenstaten willen geconsulteerd worden bij visumaanvragen die bij andere Schengenstaten worden ingediend wanneer het onderdanen van bepaalde landen betreft. Dit kan tot 7 dagen in beslag nemen. Consultatie is verplicht voor onderdanen van de landen die hier (Engelstalig) worden vermeld.

Een Schengenstaat kan ook verzoeken op de hoogte te worden gesteld wanneer een visum is verstrekt aan onderdanen van de landen die hier (Engelstalig) worden vermeld.

Bij het behandelen van uw Schengen-visumaanvraag wordt het Schengen-informatiesysteem (SIS II) (Engelstalig) geraadpleegd. Dit systeem is ontwikkeld om het Schengengebied te beschermen, misdaad te bestrijden en signaleringen te verspreiden over gezochte of vermiste personen.

Binnenkomst en verblijf in het Schengengebied

Een Schengenvisum voor kort verblijf geeft niet automatisch toegang tot het Schengengebied. Bij grens- of andere controles kunt u bijvoorbeeld gevraagd worden informatie te verstrekken over uw middelen van bestaan, de duur en reden van uw voorgenomen bezoek.

U moet ook kunnen aantonen dat u over voldoende middelen beschikt om uw gehele verblijf in het Schengengebied te bekostigen. In Nederland geldt hiervoor een minimum van €34 per persoon per dag.

In sommige gevallen kan de visumhouder als gevolg van deze controles de toegang tot een Schengenstaat of Schengengebied geweigerd worden.

Het is daarom raadzaam kopieën van de documenten die u bij het indienen van uw visumaanvraag heeft ingeleverd bij u te dragen (bijvoorbeeld uitnodigingsbrieven, reisbevestigingen, bewijs van zorgverzekering en andere documenten waaruit het doel van uw bezoek blijkt). De procedure bij de grenscontrole zal hierdoor vlotter en met minder oponthoud verlopen.

Weigering visum en beroepsprocedures

Als uw visumaanvraag wordt geweigerd, dan ontvangt u een weigeringsbeschikking. U heeft het recht tegen deze beslissing beroep in te stellen in overeenstemming met de wetgeving van het land dat de aanvraag heeft geweigerd. In de weigeringsbeschikking staat informatie over de beroepsprocedure en wordt onder meer vermeld waar en binnen welke termijn beroep kan worden ingesteld.

Aanvragers krijgen bij weigering van een Schengenvisum een standaardformulier toegestuurd waarin de beslissing staat vermeld. Het formulier moet de redenen voor de weigering vermelden en ook de procedure en termijnen voor het instellen van beroep.